FŐLAP

ÖSSZESÍTETT FONDLISTA

 

Az ITK-nak leadott kéziratok

Azonosító

SZERZŐ

CÍM

DÁTUM

 

 

 

 

158

Áfra János

Ady Endre Veress Jankóra emlékezik

1967. okt. 3.

50

Ardó Mária

A modern magyar dráma történeti feldolgozásának néhány kérdése

d.n.

126

Árpás Károly

Megjegyzések Kádár Judit tanulmányához (Kádár Judit: Jókai Mór: Az arany ember)

d.n.

193

Árvainé Réti Zsuzsanna

Adalékok Kazinczy Ferenc tanügyi működéséhez

1979. nov. 28.

47

Balogh Mihály

A 'Halotti beszéd és könyörgés' néhány sokat vitatott szaváról

1961. júl. 25.

95

Beke Margit

Két ismeretlen Barcsy-levél

1983. márc. 25.

187

Bencze Lóránt

A századeleji magyar irodalom, képzőművészetek és zene kapcsolatai a Nyugat tükrében (1908-1910)

d.n.

189

Bernáth Béla

A mohácsi nóta

d.n.

149

Bezeczki Gábor

Pándi Pál: A realizmus igényével

d.n.

10

Bíró Ferenc

Sándori István: Péczeli József meséskönyvéről

d.n.

76

Bitskey István

A magyarországi katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma

d.n.

143

Bókay Antal

Lukács György élete képekben

d.n.

82

Bonnyai Sándor

Arany János ismeretlen levelei Pest városához

1983

160

Bonnyai Sándor

Kölcsey Ferenc ismeretlen levele

d.n.

46

Borsi Darázs József

Irodalmi színpad-próbálkozások Budán

d.n.

109

Citowska, Maria

Janos Antonius Cassoviensis

d.n.

176

Czeglédi Imre

Garay János ismeretlen verse

1971

133

Csányi Erzsébet

Egymáshoz közelebb

d.n.

125

D. Tóth Judit

Dudits András könyvtára. Részletes rekonstrukció - (Jankovics József és Monok István)

1994. jún. 13.

7

Dani János

Catalogus librorum Reverendi ac Clarissimi Domini pie Memoriae Matthei Csanaki

d.n.

101

Dávid Gábor Csaba

Wesselényi Miklós a nemzetiségi kérdésről és a magyar nyelv ügyéről

1978

123

Dávid Zoltán

A magyar költészet kezdetei: Telegdy Anna (1591-1635)

1996. jún. 26.

186

Debreczeni József

A küldetés közösségi jelentése és privát vonatkozásai (Ady: Hunn, új legenda)

1980

159

Demeter Júlia

Lesznai Anna

d.n.

1

Dienes András

Petőfi Vas megyében

1962. dec. 9.

181

Dömötör Ákos

Egy ismeretlen Móra-levél

d.n.

102

Dömötör Sándor

Eötvös József társadalmi környezetismerete

d.n.

132

Efraim Israel

Délsziget és Délszigetke

d.n.

131

Eisemann György

Bogoly József Ágoston: Ars Philologiae (Tolnai Vilmos és az irodalomtudományi pozitivizmus öröksége)

d.n.

172

Enyedi Sándor

A kolozsvári körszínház első korszaka és az erdélyi vándorszínészet 1821-1849

d.n.

152

Eperjesi István

Megjegyzések Apáti Ferenc Cantilénájának értelmezéséhez

d.n.

2

Esze Tamás

Fotómásolatok Újváry Tamás verseiről

d.n.

60

Fábián Dániel

Szabolcsi Miklós: Érik a fény

1978. febr.9.

135

Farkas Júlia

Kodolányi Júlia: Apám

d.n.

59

Farkasdy Dezső

Dolgozat a bibliafordításokról

1977.12.28.

138

Fenyő D. György

Az aktualizálásról - Kunszabó Ferenc Széchenyi-tanulmányok

1986. máj.12.

136

Ferenczi Júlia

Örmény magyar bibliográfia magyar nyelven

d.n.

100

Ferenczi László

A francia nyelvű belga szocialista művészetszemléletről

d.n.

147

Ferenczi László

Mátrai László két könyve

d.n.

9

Ficzay Dénes

Török Gyula levelei családjához

1961.ápr.27.

31

Ficzay Dénes

Miért nem lett Gárdonyi Géza az aradi Kultúrpalota igazgatója

d.n.

38

Ficzay Dénes

Forrásközlések (több szerzőről)

1962. márc.16.

39

Ficzay Dénes

Forrásközlések Adyról

d.n.

191

Fóris Karola

Nyelvi érték és poétikai érték

d.n.

27

Földes Anna

Móra Ferenc költői szárnypróbálgatásai

1963. márc.5.

93

Fráter Zoltán

Osvát Ernő lapalapítási kísérletei

d.n.

179

Fráter Zoltán

A mécses elalszik - Krúdy Gyula A magyar jakobinusok című regényének keletkezéséről

d.n.

64

Fried István

Kazinczy útleírásai

d.n.

116

Fried István

'A vén Rákóczi' - József nádor iratainak negyedik kötete

d.n.

145

Fried István

Z. Szabó László: Kazinczy Ferenc

d.n.

66

Gángó Gábor

Egy kiadatlan Eötvös-mű: Állam- és társadalombölcseleti töredékek

d.n.

12

Gergely Gergely

Herczeg Ferenc

1964. júl.20.

91

Gőgös Ferenc

Kreskay Imre

1979

141

Groh Gáspár

Féja Géza: Lapszélre

d.n.

134

Gyapay László

A föld megőszült

d.n.

44

Gyurkovics Tibor

Dsida Jenő

d.n.

163

Gyüre Lajos

József Attila: Tüzek éneke

1982

11

Harangozó György

Heltai Gáspár, Tinódi Lantos Sebestyén és a Tar Lórinc-kérdés

1963. márc.18.

140

Hársfalvi Péter

Jegyzetek Halász Gábor olvasása közben

d.n.

113

Hász-Fehér Katalin

Emlékkönyv-irodalom a reformkorban

d.n.

154

Hegedűs Nándor

Emlékezés Juhász Gyulára

d.n.

6

Herepei János

Adatok a tanulók vérszegénységének kérdéséhez

1964. márc.-ápr.

3

Hetyéssy István

Kéziratairól

1965. nov.6.

94

Hidvégi Lajos

Akik Toldy Ferencet megtanították magyarul

d.n.

150

Horányi István

Szekfü Gyula, Riedl Frigyes és Schöpflin Aladár levelezése "A száműzött Rákóczi" c. munkáról

d.n.

184

Horváth Béla

A siratóének és funkciója József Attila Kései sirató című versében

d.n.

62

Horváth Károly

Az ember tragédiája szereplőinek és motívumainak bibliai és világirodalmi előzményeiről

d.n.

178

Hőgye István

Megjegyzések Mikszáth történelemszemléletéhez

d.n.

164

Huber András

Bárd Oszkár hat levele

d.n.

192

Jakus Lajos

Idősb és ifjabb Ács Mihály kuruc tábori lelkészek életrajz-irodalmának kritikai vizsgálata

d.n.

130

Jankovits László

P. mester, a hazugok, a fecsegők és az álmodozók

d.n.

153

Jaroslava Pasiakova

A magyar avantgarde problematikája

d.n.

161

Jaszcz Dorota

Sztanyiszlav Pazurkievics magyar vonatkozású levelezése

d.n.

104

Jósa Iván

Homokay Pál poetikai kézikönyve

d.n.

49

Kabdebó Lóránt

Ady lélektani balladái

1961. jan.9.

32

Kafer István

Szinnyei József levele Frantisek Rischard Osvaldhoz

d.n.

71

Káldos János

Balázs Mihály: Az erdélyi antitrinitarizmus az 1560-as években

d.n.

175

Kardos Győző

Egy ismeretlen Arany János-levél

d.n.

36

Kárpáti-Kohl Tamás

Adalék Szalárdi János munkásságához

d.n.

177

Kerényi Imre

Madách Imre 1848-ban

1968.dec.1.

110

Kilián István

Adatok Eger 18. századi iskolai színjátszásának történetéhez

d.n.

129

Kiss Farkas Gábor

Zrínyi Lucanus-olvasata

d.n.

118

Kovács Győző

A félreértett vox humana

1984. febr. 15.

25

Kovács József

Új adatok Szepsi Csombor életrajzához és verseihez

d.n.

26

Kovács József

Juhász Gyula két verse

d.n.

37

Kovács József

Adatok Csombor Márton életrajzához

d.n.

139

Kovács Kristóf András

Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége lett

d.n.

114

Kozák László

Barokk: A kultuszok hierarchiája

d.n.

156

Kövendi Dénes

Két Ady-vers és két Lermontov-vers

d.n.

28

Kristóf György

Endrődi Sándor lojalitása

1961. márc. 26.

29

Kristóf György

Berzsenyi Dániel "mezei filozófiája"

1960. máj. 19.

30

Kristóf György

Költemények a Magyar Köztársaságban - adalék politikai költészetünk történetéhez

d.n.

174

Kubán Endre

Egon Erwin Kisch a Bánátban

d.n.

43

Kürti László

Móricz Zsigmond szerkesztői üzenetei a Kelet Népében

d.n.

57

L. Nagy Zsuzsa

Trianon a magyar társadalom tudatában

d.n.

56

Lackó Miklós

Az irodalom, a művészet és a nemzettudat az 1960-as és 1970-es években

d.n.

122

Latzkovits Kimlós

A Filius prodigusról és egy speciális drámaszerkesztői eljárásról

d.n.

41

Lengyel Béla

Tímár Szaniszló

1962. dec.5.

98

Lengyel Béla

Karl Kraus és Magyarország

d.n.

68

Lukácsy Sándor

Két emlő, hat kőveder

d.n.

88

Madácsy László

Adalékok Tömörkény István írói portréjához

d.n.

92

Maróti Egon

A legrégibb magyar hexameterhez

d.n.

89

Merényi Oszkár

Újabb adalékok Berzsenyi kezdeti iskoláztatásához

d.n.

107

Mészáros István

Egy termékeny história-verselő a 18. század közepén

d.n.

108

Mészáros László

Siralomvers Ráckeve pusztulásáról

1973. jún.14.

168

Mészáros László

Adalék egy Arany-vers keletkezéséhez

d.n.

185

Mikó Krisztina

Azonos költői motívumkeresések - eltérő világképek - József Attila és T.S.Eliot

1980

137

Mohácsi Ágnes

Zrínyi-dolgozatok - ELTE BTK Acta Iuvenum 1986

d.n.

77

Monok István

Vörösmarty Mihály kálvinista prédikátor megtérése históriája

d.n.

112

Mózes Huba

Petőfi Sándor 1848/49-es költeményei - románul

d.n.

58

Murányi Győző

A transzilvanizmusról

1974. szept.23.

183

Murányi Lajos

A pályakezdő Bródy Sándor elfelejtett írásai a székesfehérvári Szabadságban

d.n.

171

N. László Endre

Pap Kovács Gábor

1981

194

N. Major Judit

Ismeretlen jezsuita iskoladráma Bánk bán szerepével

1978

34

Nacsády József

Egy félreértett irányregény

1961. márc.25.

35

Nacsády József

Egy félreértett irányregény

1963. febr. 11.

74

Nagy Miklós

Rejtő István: Mikszáthiáda

d.n.

120

Nagy Péter

Magyar irodalom - világirodalom

1993. ápr. 17.

8

Névtelen

Móricz Zsigmond levelei

d.n.

54

Névtelen

Két forradalom utóélete (1918-1919)

d.n.

87

Névtelen

Kosztolányi-dokumentumok

d.n.

127

Névtelen

Kölcsey Csokonai-recenziójának keletkezéstörténete

d.n.

190

Névtelen

Fráter Gáspár dolga (Botta István.Melius Péter ifjúsága c. könyvének kritikájához)

d.n.

97

Ónodi László

A bécsi magyar emigráció irodalmi érdeklődéséről

d.n.

79

Pajorin Klára

Ioannes Sylvester: Grammatica Hungarolatina in usum puerorum recens scripta

d.n.

80

Pajorin Klára

Fernando Lepori: Ragione naturale e rivelazione in una disputa alla scuola di Rialto

d.n.

148

Papp János

Bajza József kiadatlan költeményei és verstöredékei

1980. szept.29.

124

Penke Olga

Bessenyei György kiadatlan szövegtöredéke: Az Emberi Nemzetnek Szaporodásárul és Fajárul

1997. máj.5.

40

Péter László

Móra Ferenc levelesládája

1962. dec. 5.

65

Péter László

Egy Móricz-elbeszélés forrásvidéke

d.n.

72

Péter László

Németh László bibliográfiája

d.n.

4

Pirnát Antal

Ízlés és stílus

d.n.

146

R. Takács Olga

Görömbei András-Bertha Zoltán: A hetvenes évek magyar irodalma

d.n.

157

Rákos Péter

Függelék: Jegyzet Ady verseléséről

1968. febr.22.

182

Rónai Tamás

Bibliotheca Anglo-Hungarica - Feleky Károly pályaképéhez

d.n.

144

Rónay László

Beszélgetések Pilinszky Jánossal (Török Endre kötetéről)

d.n.

111

Scheiber Sándor

Dán Róbert: Humanizmus, reformáció, antirtinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon

d.n.

169

Scherwood, Peter

Blumberg Henrik

d.n.

96

Schwarz, Helga

Egy élet mozaikkövei - Leitner Mária munkásságáról

d.n.

73

Schweitzer Pál

Emlékezések Ady Endréről

d.n.

85

Sipos Ferenc

Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdása

d.n.

78

Szabó András

Székely István: Zsoltároskönyv. Krakkó 1548

d.n.

84

Szabó Ernő

Ami az Írók, festők, tudósok-ból kimaradt című közleményről

d.n.

55

Szabó Miklós

Magyar nemzettudat-problémák a huszadik század második felében

d.n.

86

Szakács Béla

A fiatal Gárdonyi arcképéhez

d.n.

195

Szeghalmy Elemér

Ady költői naprendszerében - Telekes Béla érettkori lírála

d.n.

103

Székely Katalin

Vörösmarty verse-e az Indulatroham?

d.n.

70

Széles Klára

Kecskés András: A magyar verselméleti gondolkodás története

d.n.

121

Szentmihályi Szabó Péter

Euripidész magyar fordítása a 16. század második feléből

d.n.

5

Szerb Antal

[Kiadatlan] Diáknapló[ja]

d.n.

90

Szilágyi Ferenc

Mihály Vitéz Csokonai

d.n.

180

Szilágyi János

Nagy Lajos kiadatlan karcolatai a Népszavában

d.n.

67

Szilágyi Márton

Adalék Péteri Takács József irodalmi kapcsolataihoz

d.n.

117

Szilvási Csaba

A szimbolika Ady művészetében

d.n.

99

Szőllős Péter

Sinkó Ervin és a húszas évek

d.n.

53

Szűcs Jenő

Történeti 'eredet'-kérdések és nemzeti tudat

d.n.

119

Szűk Balázs

Arany János: Meddő órán, Juhász Gyula: Egy hangszer voltam… és József Attila: Reménytelenül című versének összehjasonlító elemzése

d.n.

162

Szűk Balázs

Prózai forma Csokonai Vitéz Mihály: A csókok c. pásztoridilljéban

d.n.

33

T. Erdélyi Ilona

Kaziczy Ferenc

1961. márc.1.

83

Tálas Gábor

Arany János

d.n.

115

Tóth István

Ifjabb Bethlen István váradi udvara - avagy a murányi Vénusz Magyarországon

d.n.

188

Tóth Károly

A tér és idő kérdései Ady Endre verseiben 1914-1918

1979. ápr. 17.

81

Többszerzős

Az ITK 1990. XCIV. Évfolyam 2. számának javított, összeállított teljes lapszáma

1990

75

Tüskés Gábor

Piaristák Magyarországon 1642-1992

d.n.

155

Ugróczky Mihály

Zrínyi Miklós, a szigetvári hős vér szerinti leszármazottja a költő Madách Imre

d.n.

105

Újfalusi Németh Jenő

Az An Essay on Man-tól Az embernek próbájáig - forrástanulmány

d.n.

165

Vadai István

A versfőkből eltűnt név

d.n.

166

Vadai István

Két 17. századi titkosírás megfejtése

d.n.

167

Vadai István

Egy félig felfedezett magyar verselési rendszer

d.n.

52

Vadász Géza

Janus Pannonius Abiens valere iubet sanctos reges Waradini c. versének elemzése c. tanulmánya

d.n.

173

Vajda András

Magyar ország kulturális és politikai életének tükröződése az Armenia c. folyóiratban (1887-1907)

d.n.

63

Varga Imre

Ismeretlen jezsuita vígjátékok

d.n.

42

Várkonyi Nándor

Keleti Arthur néhány levele

d.n.

45

Vércse Miklós

Pathó Pál úr

1960. febr.6.

69

Veres András

Sárközy Péter recenziójáról

d.n.

61

Vincze Paula

Két különböző költői világkép mint korjelenség

d.n.

48

Vita Zsigmond

A világpolitika kérdései Szász Károly eddig ismeretlen politikai munkájának megvilágításában

d.n.

51

Vita Zsigmond

Bolyai Farkas elfelejtett Schiller fordításai

1960. dec.1.

128

Völgyesi Orsolya

Deák Ferenc országgyűlési levelei 1833-1834

d.n.

170

Völgyi Lajos

Író és nagyváros - 120 éve születetett Ambrus Zoltán

1980

142

Vörös Károly

Ruzsás Lajos-Pölöskei Ferenc-Trócsányi Zsolt-Bodolay Géza-Kiss József: A pápai kollégium története

d.n.

151

Zappe László

Szabó Lőrinc: Tücsökzene

d.n.

106

Zászlós Levente

Egy Csokonai-vers genetikai kérdésének ürügyén

d.n.