AZ ITK LEKTORI JELENTÉSEI (1955 és 1994 között)

Terjedelem

Dátum

 Azonosító

 Szerző

 Cím

 

 

86

Barta János

Lektori vélemény H. Fekete Péter: Arany János birtokvásárlása

1

1955. nov.22.

32

Bán Imre

Zsoldos Jenő: A debreceni kollégiumi diák-irodalom egy ismeretlen gyűjtemény-kötete

1

1959. máj.25.

74

Bán Imre

Beke Ödön: A botanikus Csokonai c. közleményéről

1

1959. ápr. 27.

37

Bán Imre

Lektori vélemény Herepei János: Bod Péter jegyzőkönyvecskéje c. adatközléséről

1

1959. dec.22.

26

Bán Imre

Gyenis Vilmos Adalékok Bod Péter munkáinak bibliográfiájához

1

1960. máj.20.

18

Bán Imre

Herepei János: Bod Péter életrajzához

1

1961. okt.15.

68

Barta János

Sáfrán Györgyi: Az öreg Arany - unokája leveleiben

1

1958. nov.26.

22

Béládi Miklós

Kosztolányiné: Kosztolányi és a Pen Club válsága

1

1961. nov.1.

49

Benczédi László

Lektori vélemény Windisch Éva. Adalékok "A porábul megéledett Phoenix" történeti vonatkozásaihoz

5

1960. szept.8.

70

Bessenyei György

Egri Péter: A Holnap-vitáról írott tanulmányról

1

d.n.

66

Bisztray Gyula

Krebsz Ernő: Babits Mihály mint tanár, mint ember és mint író c. kéziratáról

1

1956. szept.17.

38

Bodnár György

Beke Albert: Még egyszer a Nyugat debreceni kapcsolatairól

1

d.n.

85

Dienes András

Gyallay D.: István öcsém' levele c. cikkéről

1

1958. jan.3.

53

Dömötör Tekla

Varga Imre: Adalékok a tékozló fiú c. drámához

1

1959. szept.26.

7

Eisemann György

Lektori vélemény Varga Pál: A vágytalan boldogság költője c. tanulmányáról

1

1993. okt.3.

46

Esze Tamás

Lektori jelentés Vízkelety András kéziratáról

4

1959. febr.29.

54

Esze Tamás

Lektori vélemény Bartha András II. Rákóczi Ferenc fejedelmi beiktatásán elhangzott beszéde

1

1960. febr.29.

90

Fekete Sándor

Bisztray Gyula: A magyarországi cenzúra története az 1820-as évektől 1867-ig

1

1958. jan.6.

12

Fenyő István

Takács Gyula: Kisfaludy Sándor ismeretlen levele Döbrentei Gáborhoz

2

1961. márc.3.

3

Fried István

Heltai János dolgozatáról

6

1976. nov.2.

31

Garamvölgyi József

Jelentés a 'Karikás-dokumentumok' c. anyagról

1

1961. ápr.10.

94

Gergely Gergely

Bakos József: Adatok a cenzúra ténykedéséhez c, írásáról

3

1958. jan.16.

58

Horváth Károly

Méreiné Juhász Margit: Gyulai Pál széljegyzetei Mikszáth: Jókai Mór élete és kora c. művének korrektúrapéldányán

1

1958. okt.10.

67

Horváth Károly

Péczely László: Szabédi lászlóí. A magyar ritmus formái

1

1958. okt.14.

72

Horváth Károly

Zsoldos Jenő: A debreceni kollégiumi diák-irodalom egy ismeretlen gyűjtemény-kötete 1

1

1959. ápr.14.

35

Horváth Károly

Lektori vélemény Mónus Imre: 'A Fóti dal - ponyván' c. dolgozatáról

1

1960.dec.14.

29

Horváth Károly

Lektori jelentés Sólyom Jenő két dolgozatáról

1

1961. jún.17.

21

Horváth Károly

Csattkai Endre: Alkalmazott költészet és egy ismeretlen Vörösmarty-verssor

1

1961.jan.24.

91

Ifj. Horváth János

Lektori vélemény Horváth Detre: Szent István hitvallása az un. Koronázási paláston

1

1967. ápr.5.

10

Illés László

Bakonyi Géza: Nagy Lajos

14

1981. 12.8.

77

József Farkas

Gazdag István: Oláh Gábor és a forradalmak c. munkájáról

1

1958. jún.6.

82

József Farkas

Nagy János: Oláh Gábor levelesládájából c, munkájáról

1

1958. jún.7.

23

József Farkas

Becsky Andor: Dauria

4

1961. márc.13.

4

Kecskés András

Vadai István: Időmértékes ütemek a 16. századi magyar versben

3

1988. febr.23.

95

Kemény G. Gábor

Lektori vélemény Dezsényi Béla: Kossuth publicisztikai munkássága az emigrációban c. tanulmányáról

2

1958. jan.14.

44

Kemény G. Gábor

Lektori vélemény Póth István Eötvös József szerb-vonatkozású levele c,kéziratáról

1

1960. dec.1.

16

Kemény G. Gábor

Fenyő István: Tallózás szovjet levéltárakban és irodalmi gyűjteményekben

3

1962. febr.2.

6

Kerényi Ferenc

Sütő József kéziratáról

1

1992. szept.

1

Kerényi Ferenc

Pásztor Emil: Szövegrombolások és helyesírási problémák Arawny János Toldijának kritikai kiadásában

1

1994. jún.

52

Király István

Varga József: Bölöni

1

1960. márc.28.

34

Király István

Lektori vélemény Varga József: Ady irodalomszemlélete c. tanulmányáról

1

1961. febr.7.

73

Kiss József

Lektori vélemény: Sándor József: A Petőfi-rokonság újabb családtörténeti adatai c. cikkéről

1

1959. ápr.12.

71

Kiss József

Lektori vélemény: Busa Margit: Petőfi Sass Erzsikéjéről c. cikkéről

1

1959. ápr.15.

39

Kiss József

Kiegészítés lektori véleményemhez

3

1959. máj.3.

33

Kiss József

Zöldhelyi Zsuzsanna: A cári cenzúra Petőfiről

1

1961. febr.6.

55

Koczkás Sándor

Lektori vélemény Kurcz Ágnes: A szóhangulat Radnóti Miklós költészetében c, dolgozatához

1

1959. dec.2.

45

Koltay-Kastner Jenő

Lektori vélemény Holovics Flórián: Szántó vagy Káldi c. dolgozatáról

1

1960. jan.6.

88

Kovács Győző

Lektori vélemény Zolnai Béla: Pozsony és a jozefinizmus c. tanulmányáról

1

1956. máj.12.

89

Lukácsy Sándor

Bisztray Gyula: Cenzúra

2

d.n.

43

Mezei József

Lektori vélemény Barta János: Mikszáth-problémák c. tanulmányáról

1

d.n.

17

Mezei Márta

Némedi Lajos tanulmányáról

2

1961. jún.7.

42

N. Szebeni Vera

Lektori jelentés az ITK 1960/6. számáról

1

1960. aug.28.

40

N. Szebeni Vera

Lektori jelentés az ITK 1961/1.-ről

2

1960. okt.23.

92

Nagy Miklós

Lektori vélemény Jókai: Forradalom alatt írt művei"-nek utóéletéhez

1

1957. máj.29.

64

Nagy Miklós

Lektori vélemény Téglás Tivadar: Néhány adat Fatia Negra kulcsalakjához

1

1958. márc.18.

65

Nagy Miklós

Lektori vélemény Gárdonyi egy eddig ismeretlen levele c. munkáról

1

1959. okt.2.

47

Nagy Péter

Szalay Károly: sZatíra és fantasztikum

1

1960. okt.2.

48

Névtelen

Nagy Dezső: Petőfi és a földmunkásmozgalom c. kéziratáról

3

1960. júl.

20

Névtelen

Ménes Ottó: Nagy Ignác a novella és életképíró

1

d.n.

2

Névtelen

Debreceni József: A magyar küldetés verse: Ady: Hunn, új legenda

1

d.n.

5

Orosz László

Kerényi Ferenc lektori jelentéséhez

1

1992. szept.26.

11

Osvát Béla

Németh G. Béla: A drámabíráló Péterffyről

3

1961. dec.6.

76

Péter László

Lektori vélemény Úr György: Juhász Gyula első diákkori rajzos verse c. cikkéről

1

1956. jún.11.

80

Rejtő István

Lektori vélemény Scheiber Sándor - Zsoldos Jenő: IsmeretlenMikszáth-levelek c. adatközléséről

1

1958. máj.28.

83

Rejtő István

Lektori vélemény Ficzay Dénes adatközléseiről

1

1958. máj.29.

36

Rejtő istván

Csatkai Endre: Mikszáth Krúdy Kálmánja és az igazi Krúdy Kálmán

1

1960. dec.20.

50

Sáfrán Györgyi

H. Fekete Péter: Arany kiadatlan levele c, közleményéről

2

1959. okt.1.

59

Somogyi Sándor

Megjegyzések a Pesti Napló kezdeti szakasza c. tanulmányhoz [Németh G. Béla]

3

1959. febr.9.

9

Stoll Béla

Bernáth Béla: A mohácsi nóta

1

1981. okt.10.

15

Stoll Béla

Takács Béla írásáról

1

d.n.

69

Szabolcsi Miklós

Egri Péter: A Holnap-vita

1

1958. dec.26.

78

Szabolcsi Miklós

Lektori vélemény Péter László: Adatok Juhész Gyula életrajzához

1

1958. márc.4.

61

Szabolcsi Miklós

Rába György: Nyugatosok egyetemi vizsgajegyzőkönyvei

1

1959. nov.4.

62

Szabolcsi Miklós

Lektori vélemény Péter László: Juhász Gyula Léván c. közleményéről

1

1959. szept.27.

25

Szabolcsi Miklós

Péter László: Juhász Gyula Bécsben

1

1960. aug.1.

63

Szabolcsi Miklós

Császtvai István: Balázs Béla költészete

1

1960. jan.11.

87

Szabolcsi Miklós

Lektori vélemény Egri Péter cikkéről

1

d.n.

56

Szauder József

Tinn Mária: Pásztori daljáték 19830-ból

1

1960. jan.17.

13

Szauder József

Vita Zsigmond: Gáspár János csekei útinaplója

1

1960. jan.18.

41

Szauder József

Az Arany János a moralista c. tanulmányról

2

1960. jún.12.

14

Szekeres László

Ménesi Ottó: Nagy Ignác a novella- és életképíró

1

1962. febr.

57

Sziklay László

Szalatnay Rezső: Mikszáth szlovák népdalfordítása

1

1959. febr.12.

60

Sziklay László

Lektori vélemény Dobossy László: Petőfi-vers cseh munkások ajkán c. közleményéről

1

1960. jan.25.

27

Tarnai Andor

Lektori vélemény Kókay György munkájáról

1

1960. febr.12.

84

Tóth Dezső

Lektori vélemény: Horlai Györgyné: A népiesség válsága 1848-49 után

1

1958. ápr.5.

8

Varga József

Tóth Károly: Tér és idő kérdései Ady Endre verseiben

1

1979. aug.16.

79

Vargha Balázs

Lektori vélemény Pukánszkyné Kádár Jolán: Csokonai-művek balog István vándortársulatának műsorán

1

1958. máj.27.

75

Vargha Balázs

Lektori vélemény Beke Ödön: A botanikus Csokonai c. tanulmányáról

1

d.n.

81

Vargha Kálmán

Lektori vélemény Nádass József: Móricz Zsigmond ipari tárgyú regényéről

1

1958. jan.23.

30

Vargha Kálmán

Lektori jelentés: Staud Géza: Móricz Zsigmond levelei Hevesi Sándorhoz

1

1961. ápr.27.

24

Vargha Kálmán

Kunszery Gyula: Babits Mihály két ismeretlen levele

1

1961. jan.11.

28

Vargha Kálmán

Lektori jelentés Lóránd Éva: Egy ismeretlen levél Móricz Zsigmondtól

1

1961. jan.16.

19

Vargha Kálmán

Diószilágyi Sámuel: Móra utolsó verse

1

1962. jan.13.

93

Zolnai Béla

Heckenast Gsuztáv: Rákóczi könyvtára (1701)

4

1956. aug.11.

51

Zöldhelyi Zsuzsa

Sándor László: Kiss József Fincziczky Mihályhoz intézett levelei

2

1959. nov.2.