VISSZA

7–2. FOND: DISSZERTÁCIÓK, BEKÖTÖTT MŰVEK*

 

*: Az 1956–tól az Intézetbe került doktori és kandidátusi  disszertációk, szakdolgozatok, bírálatra elküldött munkák

SZERZŐ

CÍM / TÉMA

MŰFAJ

TERJEDELEM

ÉVSZÁM

 

Agárdi Péter

Értékrend és kritika. Fejtő Ferenc irodalomszemlélete a 30-as években

kandidátusi disszertáció

273

1981

Abádi Nagy Zoltán

Az amerikai minimalista próza

doktori

206

1991

Balogh Csaba

Dosztojevszkij démonainak világa

Nincs megjelölve

170

1997

Bányai János

Füst Milán költészetének struktúrája

disszertáció

308

1973

Bencédy József

Filiczki János élete és költészete

nincs megjelölve

90

nincs megjelölve

Bódor Sándor

A romániai magyar irodalom népi mozgalmának folyóiratai

nincs megjelölve

106

1976

Bódor Sándor

A Termés [c. folyóirat]

nincs megjelölve

177

1974

Bosnyák István

Forradalom és etika Sinkó Ervin életművében

disszertáció

410

1974

Botka Ferenc

Távlatok és zsákutcák – emigráció és irodalom /Moszkva 1921–1932/ I–II.

doktori

480

1990

Csepregi Zoltán

Adalékok a dunántúli pietista irodalom történetében /1770–1756/ I–II.

doktori

180

1998

Cserépiné Illés Katalin

William Blake két korai versfüzérének elemzése

bölcsészdoktori

195

1983

Csukás István

Petőfi a szlovákoknál

kandidátusi disszertáció

357

1965

Debreczeni Attila

Irodalmi megújulás az érzékenység jegyében a XVIII. sz. végének magyar irodalmában

doktori

313

2002

Dr. Komoróczy Emőke

Kassák Lajos az emigrációban

kandidátusi disszertáció

114

1980

Erdődy Edit

Mándy Iván

kandidátusi

151

1992

Erdősi Laura-Görgényi Géza

De amirandis hungariae aquis - 1549

nincs megjelölve

23

nincs megjelölve

Erényi Tibor

Az MSZDP a magyar politikai életben

tézisek

83

1974

Ézsiás Anikó

Vecsey Imre

szakdolgozat

94

1970

Ferenczy György Csaba

Kéziratos énekeskönyv a 19.sz. elejéről

nincs megjelölve

145

nincs megjelölve

Fülöp László

Fejezetek húsz év költészetéből - felszabadulás utáni líránk

doktori disszertáció

427

nincs megjelölve

Füzes Endréné

Papp Dániel /1868–1900/

bölcsészdoktori

175

1987

Georg Lück

Die Ungarische Rüterepublika im Erzalwerk Béla Illés

disszertáció

210

1976

Giedré Mickünaité

Grand Duke Vytautas

doktori

352

2002

Görömbei András

Nagy László költészete

doktori

540

1990

Halász Előd

A polgári tudat válsága és a modern regény szerkezeti problémái

kandidátusi disszertáció

309

1961

Horváth Mária

A Szent István magyar királyról szóló himnuszok

egyetemi disszertáció

216

1947

Horváth Tamás

Mikes leveleskönyvének elemzése – I.

szakdolgozat

148

1976

Illés László

Nagy Lajos, az elbeszélő

szakdolgozat

141

1954–55

Ivan Megela

A magyar regény a 20–as 30–as években

kandidátusi

388

1994

Jász Elfer István

Benjámin László világnézete

szakdolgozat

84

1967

Juhász Géza

Papp Dániel

doktori disszertáció

182

1963

Juhász Géza

Papp Dániel

doktori disszertáció

249

nincs megjelölve

Károlyi Csaba

Elbeszélői világképek és formálásmódok – Tört kagyló

bölcsészdoktori

163

 

Kelecsényi Ákos

A nagyszombati egyetem barokk szellemisége 1635-1665-ig az egykori nyomtatványok alapján

egyetemi disszertáció

91

nincs megjelölve

Kelényi István

Mese–dráma és valóság a századfordulón

bölcsészdoktori

125

1979

Kenyeres Zoltán

Az ’Elysium’–tól a ’Tűzkút’–ig. A romantikus esztétaszemlélet és a nem reflexív líra kibontakozása Weöres Sándor költészetében

kandidátusi

245

1982

Király István

Petőfi és a magyar társadalom

egyetemi disszertáció

146

nincs megjelölve

Kiss József

Petőfi adattár I–III.

doktori

720

1992

Kovács András

A költői kép és típusai a Nyugatban

kandidátusi

220

1997

Kovács József

Sepsi Csombor Márton

doktori disszertáció

149

1958

Kulcsár Szabó Ernő

Beszédmód és korszakváltás

doktori

368

1992

Kutas József

A századforduló jellegzetes szerepei Krúdy Gyula ’Hét bagoly’ című művében

szakdolgozat

55

1987

Lőkös István

Egy szocialista írói pálya kelet–közép európai összefüggései (Miroslav Kreža)

kandidátusi

230

d.n.

Lucie Kulháková

Jókai Mór regényeinek korabeli lengyel fogadtatása

diplomamunka

92

1987

Madácsy Piroska

Magyar folyóiratok francia vonatkozású cikkeinek, híreinek bibliográfiája

nincs megjelölve

66

1984

Manninger Olga

Cserei Mihály élete és történetírói munkássága

doktori disszertáció

96

nincs megjelölve

Monori Erzsébet

Heidelberg és a magyar szellemi élet kapcsolata

doktori disszertáció

61

nincs megjelölve

Nagy (Böszörményi) Ernő

Balázs Béla pályakezdése

disszertáció

221

1967

Nagy László

Irodalom- és tudományszervezési törekvések a 18. századi Magyarországon

kandidátusi disszertáció

226

1986

Nagy Péter

Szabó Dezső életpályája és ideológiája

jegyzetek külön kötetben

268

1962

Nagy Péter

Szabó Dezső életpályája és ideológiája

nincs megjelölve

505

1962

Németh Antal

Az ember tragédiája a színpadon 1933 után

kézirat

191

1988

Nicoletta Ferroni

József Attila szerelmi költészete

kandidátusi

241

1994

nincs megjelölve

A túristvándi általános iskola irodalmi szakkörének pályázata

nincs megjelölve

32

1956

Oláh János

A zárt tér motívuma a Nyugat első nemzedékének korai lírájában /1908–20/

PhD

188

2002

Oltványi Ambrus

Toldy Ferenc kritikai és irodalomtörténeti munkássága

egyetemi disszertáció

117

1958

Orosz Mária

Irodalom, kultúra és társadalom De Sancctis világnézetében

nincs megjelölve

75

nincs megjelölve

P. Boros Ádám

Az Écsi Énekeskönyv

nincs megjelölve

131

nincs megjelölve

Paczolai Péter

Az állam szerepe Machiavelli elméletében

Kandidátusi

210

1988

Radványi Júlia

A régi Korunk szerkesztője Gaál Gábor

szakdolgozat

72

nincs megjelölve

Rév Mária

Szaltikov Scsedrin szatírai művészete

kandidátusi disszertáció

444

1963

Rózsa Ibolya

A 19.sz. írói és irodalmi élete a magyar írói önéletírásokban

doktori disszertáció

252

1946

Sass Kálmán

Un age heroique aux tem,ps modernes

szakdolgozat

376

d.n.

Straussz Ilona

Reviczky, a költő

szakdolgozat

141

1954–55

Szabella Lászlóné

A Reform - egyetemi disszertáció 19.századi napilap

egyetemi szakdolgozat

65

nincs megjelölve

Szabó Károly Sándor

A magyar pásztorköltemény a 18. sz. fordulóján

szakdolgozat

109

1947

Szabolcsi Miklós

József Attila indulása – II.

nincs megjelölve

189

1962

Szabolcsi Miklós

József Attila indulása - I.

nincs megjelölve

295

1962

Szabolcsi Miklós

József Attila indulása - III.

nincs megjelölve

484

1962

Szántó Ágnes

Herczeg Ferenc társadalmi regényei és novellái /1890–1902/

bölcsészdoktori

213

1985

Szilágyi János

A Népszava irodalmi adattára /1919–1929/

Nincs megjelölve

343

1966

Szörényi László

Philologia Hungarolatina

doktori

365

2000

Tarnóc Márton

Listius László élete

szakdolgozat

26

nincs megjelölve

Terray Barnabás

Az iskolarendszer néhány jellemző vonása a reformkor I. felében

disszertáció

81

1965

Tési Edit

Plautus Magyarországon

nincs megjelölve

179

1945

Tischlerné Szabó Csilla

Az álom Komjáthy Jenő költészetében

szakdolgozat

44

1992

Tóth István

Illyés István zsoltárai

egyetemi disszertáció

191

1947

Varga István

Németh László korai regényei

nincs megjelölve

157

1973

Závodszky Géza

Az Amerika-kép és a polgárosodó Magyarország

kandidátusi disszertáció

368

1991