AZ ARCHÍVUM RÖVID TÖRTÉNETE

FŐLAP

ÖSSZESÍTETT FONDLISTA

 

1956. január elsejei megalakulása után a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti (késõbb nevén: Irodalomtudományi) Intézete szûk anyagi és létszámkerete miatt egy ideig nem tudta létrehozni önálló archívumát. Mûködésével kapcsolatos iratait elsõsorban az Igazgatói Titkárság, valamint az Intézet osztályai kezelték. Az osztályok tárolták a tudományos programok levelezését és dokumentumait is. Ezek az iratanyagok azonban az elsõ évtizedekben oly mértékben megnövekedtek, hogy rendezetlenül kezelhetetlenné váltak. Az 1980-as évek második felében Klaniczay Tibor ennek az állapotnak akart véget vetni, amikor létrehozta az önálló intézeti archívumot, amelynek elsõ vezetõjévé B. Juhász Erzsébetet nevezte ki. Klaniczay Tibor igazgató személyesen alakította ki az Archívum elsõ rendszerét is. A szervezési és feldolgozási munka azonban a költségvetési elvonások miatt megint félbe maradt, s egészen 2001-ig szünetelt. Ekkor Szörényi László igazgató az Archívum munkálatait újraindíttatta, s vezetõjévé Simon Zsuzsannát nevezete ki. Az újra indult Archívum 2001-ben végleges elhelyezést kapott, ahol a munka meg is kezdõdött. Azóta a feldolgozás az 94978 számú 1970-es levéltári törvény útmutatásai alapján folyik, amelyet 1994-ben és 1995-ben módosítottak. A gyûjtemények évköre 1950-tõl 1997-ig terjed, iratanyagának mennyisége azonban a feldolgozás jelen szakaszában egyelõre nem becsülhetõ meg pontosan. A jövõben a dokumentumok egy meghatározott köre számítógépre kerül.

 

 


Az Archívum tudománytörténeti szempontból jelentõs irat-együttesének fontosabb részei:

- Az MTA Irodalomtudományi Intézet Igazgatóságának és Igazgató Tanácsának iratai, üléseinek jegyzõkönyvei, tervek és beszámolók
- Az intézet vezetõinek levelezése: Sõtér István, Klaniczay Tibor, Szabolcsi Miklós, Bodnár György levelezése

- Az Intézeti osztályainak levelezése és iratanyaga
- A külkapcsolatok dokumentumai, konferenciák anyagai
- Az Intézet tudományos vállalkozásainak dokumentumanyaga (a vállalkozásokkal kapcsolatos levelezések, dokumentumok, kézikönyvek eredeti kéziratai, kiadatlan kéziratok és kiadatlan kész munkák kötetei, stb.)
- Hagyatékok (irodalomtörténészek hagyatékai és levelezései, a Révai-gyûjtemény, stb.)
- Szerkesztõségek iratai és levelezése (Kritika, ItK, Literatura, Helicon és Neohelicon)
- Az Intézet pártszervezetének iratai
- Személyzeti iratanyag (személyi dossziék és levelezés)
- Külsõ megrendelésre készült felmérések anyagai (benne: a határon túli magyarság kulturális és szociológiai felmérésének kb. húszkötetes anyaga 1972-bõl)
- Intézeti munkatársak kéziratai
- Idegen szerzõk kéziratainak gyûjteménye
- Kritikai kiadások kéziratai és dokumentumai
- Írói levelek
- Fotótár és hangtár
- Régi levelek tára

Az Archívum anyagának feldolgozása folyamatos, állománya minden évben bõvül.